ប្រភពរបស់អ្នកសម្រាប់ការបំបែកដំណឹងកាស៊ីណូ។ ទទួលបានការអភិវឌ្ឍថ្មីចុងក្រោយបំផុតកាស៊ីណូសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់និងច្រើនទៀត។