ល្បែងតុកាស៊ីណូ - លេងល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ។ លេងល្បែងលើតុអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃដូចជា blackjack, craps, roulette, baccarat, ការាបៀន poker stud និងច្រើនទៀតជាមួយនឹងការទាញយកឬការចុះឈ្មោះដែលត្រូវការ។