ប្រភពរបស់អ្នកសម្រាប់ការបំបែកដំណឹងកាស៊ីណូ។ ទទួលបានការអភិវឌ្ឍថ្មីចុងក្រោយបំផុតកាស៊ីណូសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់និងច្រើនទៀត។

អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រហែលជាមានការចោទប្រកាន់ឡើងជាមួយគោលដៅបញ្ចប់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរក្របខណ្ឌរដ្ឋាភិបាលចុះកិច្ចសន្យា។