មិនមានកាស៊ីណូលើបណ្តាញកាស៊ីណូទេ។ ភ្នាល់វិលជុំដោយឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់កាស៊ីណូមិនដាក់ប្រាក់រក្សាអ្វីដែលអ្នកឈ្នះ។