បានបដិសេធ។

គេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្អាក។

សូមទាក់ទងផ្នែកគាំទ្របច្ចេកទេស។